Yazışmalık

Başka sese beñzemez ananıñ sesi, Her sözcüñ arasañ vardır Türkçesi

Kazakeli Sonokul Eğitiminde "Etkin İlgi" ve Bireysel Çalışma

Yéñi sözcük türetim çalışmaları ile önerileri içerir.

Kazakeli Sonokul Eğitiminde "Etkin İlgi" ve Bireysel Çalışma

İletigönderen YİĞİT TULGA » 11 Eki 2007, 10:31

Kazakeli Sonokul Eğitiminde "Etkin İlgi" ve Bireysel Çalışma Sorunları

Gönderen: Nurgali Jusipbay

KAZAKİSTAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMDE “AKTİV  İLGİ” VE BİREYSEL ÇALIŞMA MESELELERİ


Dr. B. ŞALBAYEV. 
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

Günümüzdeki hızlı ekonomik gelişim sürecinde bilimsel teknolojinin gelişmesi,  Kazsat’ın uçurulması, genel eğitim standardı, kalite sistemi, milli testleme gibi gelişmelerin kaydı Kazakistan’ın ulusal amacına ulaşmasının birer kademeleridir.

Kazakistan’ın stratejisi inovasyon teknolojisini ve eğitim sistemini geliştirmekle bilim ve eğitim ekonomisine geçişi gerçekleştirmektedir. Eğitim anlayışı da kökten değişmekte ve genişlemektedir. Çok yönlü eğitim bireyin kişiliğini yükseltmeye doğru değişmektedir.  Kesintisiz- sürekli eğitim sisteminde yaşça büyüklerin eğitim alması daha da aktüel olmaktadır.  Ayrıca eğitimin entegrasyonu gerçekleşmektedir. Bunlar Kazakistan’ın bir devlet olarak amaçladığı strateji ve gelişme programının önemli meselelerindendir.

Yeni bilimin teşekkül olması, gelişme problemi, çoğunluk tarafından kabul edilmesi ve öğrenilmesi, pratiğe uygun olması,  net ve somut meselelere çözüm bulabilen eğitim, bilgi, bilim, tecrübenin  günümüz yirmi birinci yüzyıla uydurulması şu anki kalite ve metodolojinin verimli sonucudur.

Öğrenim aktifliğini geliştirme metodunu uygulama sürecinde eğitim programını geliştirme,  uygulama ve gerçekleştirmenin tüm formülleri, ayrıca, öğrencinin öğrenmeye alışık kalıpları dikkate alınır. Bununla birlikte psikologların  didakt bilimadamlarının,  metodoloji uzmanlarının çalışmalarında öğrencilerin şahsi çalışma meselesi öğretim sürecinin önemli bir parçası olarak net  belirlenmiştir.

Eğitim sisteminde öğrencilerin öğrenme bireyselliğini uyumlaştırmanın esas aracı şahsi çalışma ve öğrencilerin şahsi öğrenme işlevlerini gerçekleştirmede önemli ve yaptırıcı fonksiyona sahiptir.

Buna uygun olarak şahsi çalışma uyumlaştırmanın formülü eğitim metodu değil, onunla birlikte ilgisini çekme aracı olarak da kabul edilir. Öyleyse öğrencilerin özel eğitim  faaliyetleri, onların eğitim aktivitesini geliştirmenin en uygun metodlarından birdir.

Öğrencilerin şahsi  çalışmalarını  inceleyen birçok bilimadamları onun esas fonksiyonu öğrencinin kişilik özelliklerini sadece geliştirmez, aynı zamanda eğitim bireyselliğinin en üst kademelere yükselmesini ve gelişmesini sağladığı kabul ederler.

Araştırmalarımızın sonucu günümüz eğitim sistemindeki öğrencilerin bilim, tecrübe ve alışkanlıklarında rastlanan esas eksiklikler lisedeki eğitim ve öğrencilerin bireysel çalışmaların gelişmemiş olmasını göstermektedir.

Öyleyse lise son sınıf ve üniversite ilk sınıf öğrencileri için eğitim faaliyetini geliştirmek amacıyla hazırladığımız psikolojik, pedagojik, didaktik şartlar yerine getirilmelidir. Bu şartların biri -  ders esnasında  konuyla ilişkin durumsal literatürden (konuyla ilgili bir durumu işlemek, ilişkin soruları cevaplamak, kompozisyon ödevleri vs.) istifade edilmesidir.  İkincisi – eğitim sürecinde dersin tüm türlerini özelleştirmeye, öğrencinin bireysel çalışmalarını geliştirmeye olanak sağlayıcı bilgisayar teknolojilerinin kullanılması.

Buna ilişkin olarak biz öğrenciler bireysel olarak bilgisayar teknolojisinin yardımıyla yapılması için hazırlanmış fiziğin esasını kapsayan  ödevler ve kademelik sistemi oluşturmuş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da belitmemiz lazım ki, bu sistem sadece bilgisayarı daha önce de kullanan öğrenciyle birlikte bilgisayarı kulanmayan ama, hesaplama, düşünme ve okuma ve verileri kabul etme işlevlerini yapabilen diğer öğrenciler için de elverişlidir. Burada esas olan öğrenci çalışmalarını bireyselleştirmektir. Ev ödevleriyle çalışma esnasında şahsi öğrenim faaliyetlerinden dikkat ettiğimiz mesele verilen ödevlerin kademeliliğine ilişkili olan ilginin çeşitlilik arzetmesindedir. Örneğin, algoritm örnekleriyle olan çalışmaya bireysel çalışmalarda en az hazırlığı gerektirken, kompozisyon çalışmalarında ise öğrenci aktifliğinin canlandığını tespit ettik.Öğrenimin bireysel aktiflik derecesi öğrencinin özel çalışmalardaki istek, beklentileri ve çalışma yeteneğiyle belirlenmektedir. Bunu tespit etmek için de biz şu gibi verilerden istifade ettik: ödevin bireysel olarak yapılması; yapılırken yardıma ihtiyaç duyulup duyulmaması; ödev hazırlanırken devamlı yardıma ihtiyaç duyulup duyulmaması.


Öğrenim ilgisi pasif olan öğrencilerde eğitim seviyesinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. Öğrenilecek konunun esası açıklanmamıştır; mantıklı ilişki kurulamamıştır. Böyle öğrenciler kanun ve kuralları şekil olarak kabul etse de, pratikte kulanamamaktadırlar. Algoritmik örnek ve standart dışı alıştırmaların işlevinde ve uygulama sürecinde devamlı okutmanın yardımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitim ve öğrenimde orta dercede olan öğrenciler genel kaide ve kanunları kavramada ve uygulamada kabiliyetli olmasına rağmen, konu esasını açamamaktadırlar. Ama gene de örnek ve standart dışı ve zor olan alıştırmaları kendi başlarına çözse de, kompozisyon çalışmalarını yapmakta zorlandığı tespit edilmiştir. Böyle çalışmaların yapılması için okutmanın devamlı yardımı gereksinmektedir.

Üst seviye öğrencileri çalışmalarda başarı kaydetmiştir. Çeşitli ödevleri yapmada, teorik  verileri kavramada aktif ve inisyatiflidirler. Kavranan konuya mantıklı açıklama ve bağ oluşturabilirler. Standart ve standart dışı ödev ve alıştırmalara bireysel, bağımsız olarak çözüm bulurlar.  Kompozisyon çalışmalarını kendi başına veya okutmanın yardımıyla gerçekleştirebilirler. Bu seviyedeki öğrenciler bilim derecesi yüksek seviyede olanlardır. Bilgilerini uygulamada gerçekleştirebilirler.Ödev ve alıştırmaları çözümlemedeki zorlukları kolayca başarabilirler.

Tespitlerden hareketle şu sonuca varılabilir: verilen  ve çözümlemesi için verilen ödev ve alıştırmalar öğrencinin yetenek ve kabiliyetine göre hazırlanmalıdır. Bizim araştırmalarımız yetenekli öğrencilerin zor ödevleri tercih ettiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı ödev ve alıştırmalarımız çok çeşitlidir. Öğrencilerin bilgi, birikim ve bilim seviyesinin gelişmesini dikkate alarak,  bilgisayar teknolojisinin yardımıyla çözümlenebilecek ödevler hazırlamamız ve sunmamız onların öğrenim isteğinin canlanmasına, artmasına, kompozisyon çalışmalarının gelişmesine olanak sağlar. Bundan dolayı bilgisayarı kullanmak ve bireysel çalışmalara yönelik ödevler öğrencilerin öğrenme isteğinin artmasına ve kalitenin sağlanmasına önemli etken olarak kabul edilmektedir.

Öğrenim isteğinin seviye göstergesinin teşekkülü ve seviyelerin değişimini değerlendirmek için labaratuvar ve pedagojik deney çalışmaları yapılmıştır. Sonuçları şu göstergede sunmaktayız.

Öğrenim isteğinin seviyeleri ve gelişme göstergesi

Görsel


Labaratuvar ve pedagojik deney çalışmalarının sonucunda sınıftan sınıfa geçme sistemindeki öğrenci gruplarına sınıflarına göre deneme gruplarında veya sınıflarındaki öğrencilerde  öğrenim isteğinin ve aktifliğinin seviyesi hızla gelişmekte ve yükselmektedir. Deneme sınıfındaki öğrencilerin çoğu başarılı not aldıkları bu sınıflardaki öğrencilerin bireysel  öğrenim isteğinin daha yüksek olduğunun kanıtıdır.

Laboratuvar- pedagojik deneme sonucunda  deneme sınıflarında öğrencilerin gelişmesindeki şu faktörler tespit edilmiştir.

1- Öğrenim ve okul dışı bireysel çalışmalarda bilgisayar teknolojisi kullanılmıştır;
2- Tüm derslerde “durum” metodolojisinde bilgisayar teknolojisi kullanılmıştır;
3- Bilgisayar kullanmak bireysel kalite denetimini arttırmıştır;
4- Bilgisayar kullanmak öğrencileri aktif işlemlere ve faaliyetlere sistemli olarak alıştırma teorik bilgi ve birikim kalitesinin gelişmesine, yükselmesine ve bilgilerinin genişletme ve derinleştirme ihtiyacını anlamaya ve buna ilgi duymasına olanak sağlamıştır.
5- Bilgisayar kullanmakla öğrenim isteğini geliştirmek metodu ve sürecinde kullanılan metodlar sistemi bilgi deposunun oluşmasında özel uygulamaları gerçekleştirmek, öğrencilere verileri kabul etme ve uygulamaya alıştırmak esas olarak, bilgisayarla öğrencilerin seviyesini tespit etmeyi ve özdenetimi gerçekleştirir.
6- Öğrenimde bireysel çalışmaları yapabilme kabiliyetinin oluşum metodu olarak motivasyonu yerleştirmek, bilgiyi ve bilimi şuurlu olarak kavrama ve anlama seviyesi, esas teori ve düşünceyi ayırt etmek ve sonuçlandırmak gibi fonksiyonları mevcut olan bilgiler ve veriler esasında oluşur.


Dipçe:
inovasyon......ilerleşme
inovatif.........ilerleşik,ilerleşken
kabiliyet.........yetenek,beceri
metod............yöntem
metodoloji.......yöntembilim
seviye............düzey
teori..............kuram
teorik.............kuramsal
fonksiyon.......işlev
motivasyon......yeltendirme
motive etmek...yeltendirmek
grup.............öbek
pedagoji........eğitişme
pedagojik.......eğitişsel
pasif.............edilgen
problem.........sorun
problematik.....sorunsal
aktif,faal.......etkin
faktör...........etke,etken
tespit............saptama
standart........ölçün
standardizasyon.....ölçünleme
didaktik..........bilitme,bilitsel
teşekkül...........oluşum
şuur................bilinç
şuurlu..............bilinçli
uylambilim........teknoloji
uylam,uygulayım..teknik
istifade etmek.....yararlanmak
kaide...............kural
  • 0

En soñ YİĞİT TULGA tarafından 11 Eki 2007, 11:52 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kéz düzenlendi.
Sözlük indir.
http://tufar.com/SanalBaba/
Taranmasına "kıyacağınız" sözlük varsa benimle iletişim kurunuz.

"Türk Dil Kurumu" ile "Türk Günay Kurumu" özerk, tüzel kişiliğine dönmelidir. Atatürk kalıtını çiğneyenler yargılanmalıdır...
YİĞİT TULGA
Dil Emekçisi
Dil Emekçisi
 
İleti: 973
Katılım: 29 Ağu 2007, 03:48
Değerleme: 23

Dön Sözcük Türetme, Öneriler

Kimler çevrimiçi

Bu bölümü gezen üyeler: Hiç bir üye yok ve 7 konuk

cron
Reputation System ©'